terms

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ Α.Ε (Εταιρεία) δημιουργήθηκαν για τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χιονοδρόμων και επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (ΧΚΠ).
Παράλληλα, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών και μέτρων κατά της διάδοσης του covid-19, η ΕΤΑΔ Α.Ε. με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, υιοθέτησε εταιρική πολιτική πώλησης και έκδοσης εισιτηρίων χιονοδρομίας και επίσκεψης μέσω ηλεκτρονικού εισιτηρίου, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος αναμονής των πελατών της στα Ταμεία του ΧΚΠ.
Η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων συμβάλλει στην αποφυγή πολύωρου συγχρωτισμού στα φυσικά Ταμεία του ΧΚΠ και επιπλέον επιτυγχάνεται ο έλεγχος του ανώτατου επιτρεπτού αριθμού επισκεπτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμοδίων Αρχών.
Μέσω της Ιστοσελίδας είναι δυνατή η αγορά και έκδοση ημερήσιων εισιτηρίων χιονοδρομίας και επισκεπτών πλήρους αντιτίμου και εκπτωτικών για συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική και τις επιμέρους προϋποθέσεις, όπως κατωτέρω περιγράφονται.
Σημειώνεται, ότι η αγορά ετήσιων εισιτηρίων θα γίνεται από τα Ταμεία του ΧΚΠ, σύμφωνα με τους εκεί αναρτημένους Όρους.
Γενικοί Όροι
Η χρήση της υπηρεσίας αγοράς εισιτηρίων μέσω της Ιστοσελίδας του ΧΚΠ, το οποίο αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της ΕΤΑΔ Α.Ε., συνεπάγεται, ανεπιφύλακτα, την πλήρη γνώση και αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και τη δέσμευση συμμόρφωσης με αυτούς, όπως δημοσιοποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας για την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε όπως διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης .
Οι παρόντες Όροι Χρήσης για την αγορά και έκδοση εισιτηρίων αφορούν αποκλειστικά στη χρήση της Ιστοσελίδας και δεν πρέπει να συγχέονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΧΚΠ, ο οποίος διέπει την παροχή υπηρεσιών χιονοδρομίας και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες και υποχρεώσεις, όπως απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία και οι οποίοι είναι αναρτημένοι σε κεντρικά σημεία των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ.
Όσοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για την αγορά εισιτηρίων. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 15 ο έτος της ηλικίας τους, επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών απαγορεύεται να κάνουν χρήση τυχόν επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.
Για τη χρήση της Ιστοσελίδας και την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου για το ΧΚΠ, συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:
1. Ειδικές Διατάξεις
Η Εταιρεία δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, καθώς επίσης και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες από την κεντρική Ιστοσελίδα του ΧΚΠ για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή προσθήκη. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή ( https://www.parnassos-ski.gr/ ) .
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από άλλους ειδικότερους ή γενικότερους Όρους και προϋποθέσεις Χρήσης τρίτου, όπως Πιστωτικού Ιδρύματος, οι Όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι Όροι και προϋποθέσεις Χρήσης κάθε υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που κάποιοι Όροι κριθούν άκυροι από τα ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.
2. Δικαιώματα Πνευματικής και βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ Α.Ε. και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, εμπίπτει στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνιση τους στη Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση η εκχώρηση άδειας η δικαιώματος χρήσης τους.
Η ΕΤΑΔ Α.Ε επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.
3. Υποχρεώσεις – Ευθύνη χρήστη/επισκέπτη της Ιστοσελίδας
Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για:

να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο ή ανήλικο,

να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. ρατσιστικό, συκοφαντικό), έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων,

να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών,

να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.

να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρείας.

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας και φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ αιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.
Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης έκδοσης εισιτηρίων, μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με την Ιστοσελίδα και η χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού στην ως άνω Ιστοσελίδα θα ερευνηθεί και θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο μέτρα.
Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών, κατόπιν ίδιας αξιολόγησης, να ενεργήσουν με βάση τη δική τους συναλλακτική βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.
Για τους σκοπούς νόμιμης χρήσης της Ιστοσελίδας και ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων εκ μέρους των χρηστών, όπως ενδεικτικά για την επιβεβαίωση κράτησης , τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις νόμιμης λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων, τα εισιτήρια πρέπει να αυστηρώς προσωπικά, αλλά και την ειδοποίηση σε έκτακτες περιπτώσεις, κάθε χρήστης οφείλει να συμπληρώνει στην σχετική φόρμα τα αληθή του στοιχεία, αποδεικνυόμενα από Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή εν ισχύ Διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή φοιτητική ταυτότητα, έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγκαία για την Επιβεβαίωση Κράτησης και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ειδικώς για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, στα οποία [ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο] έχει άμεση πρόσβαση και είναι νόμιμος χρήστης.
Τα παραπάνω στοιχεία θα υποβάλλονται άπαξ, στην περίπτωση που επιλέξετε να δημιουργήσετε Λογαριασμό Χρήστη (οπότε στις επόμενες συναλλαγές σας θα σας ζητείται μόνον το username και το password), άλλως κάθε φορά που εισέρχεσθε για αγορά εισιτηρίου ως «Επισκέπτης».
Η δημιουργία «Λογαριασμού Χρήστη» πέραν της ευκολίας στην καταχώρηση των παραπάνω αναγκαίων στοιχείων θα συνεπάγεται και μία σειρά λοιπών παροχών, οι οποίες θα σας ανακοινώνονται από το ΧΚΠ / ΕΤΑΔ.
Οι παραπάνω πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την ΕΤΑΔ Α.Ε ή τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας, για τη διενέργεια ιχνηλάτησης, σε περίπτωση κρουσμάτων covid-19.
4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας
H Εταιρεία με κάθε τρόπο προσπαθεί ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας της να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Κάθε πληροφορία ή παραπομπή που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα αποσκοπεί στην κατά το δυνατό ακριβέστερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής, όπως και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή μέσω της συμμετοχής τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων).
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Κάθε χρήστης/επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για τη δική του προστασία (antivirus ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον υπολογιστή του. Συνεπώς η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.
Ανωτέρα βία : Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων Χρήσης σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ.
5. «Σύνδεσμοι» (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites)
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεως τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Η πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους τρίτων υπόκειται σε αντίστοιχους όρους χρήσης των εν λόγω ιστοχώρων.
6. Ασφάλεια συναλλαγών
Η Ιστοσελίδα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων του ΧΚΠ / ΕΤΑΔ Α.Ε. ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες Πολιτικές Ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Ειδικότερα, οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της Ιστοσελίδας περιλαμβάνουν:
Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer)* για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος -
Για τη δική σας ασφάλεια, σας συμβουλεύουμε, όπως όταν συνδέεστε στη σελίδα μας, να εμφανίζεται στον περιηγητή σας (browser) ένδειξη ότι η σύνδεση ξεκινάει με https://........ και όχι http://
Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της Ιστοσελίδας.
Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας.
Το αντίτιμο εξοφλείται με μία από τις μεθόδους πληρωμής που υποστηρίζονται από την Ιστοσελίδα και αναφέρονται στα οικεία πεδία, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη φόρμα συναλλαγής.
Η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί χρεωστική ή πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης.
Τα στοιχεία του κατόχου της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας συμπληρώνονται και τυγχάνουν επεξεργασίας απευθείας στο σύστημα του συνεργαζόμενου με το ΧΚΠ / ΕΤΑΔ Α.Ε. Πιστωτικού Ιδρύματος ή Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, που εκτελεί την συναλλαγή χρέωσης της κάρτας, ο οποίος εφαρμόζει διεθνώς πιστοποιημένα πρωτόκολλα ασφαλείας για την ασφάλεια των συναλλαγών. Το ΧΚΠ / ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν τηρούν δεδομένα πιστωτικών καρτών πελατών στα συστήματά τους και ουδεμία ευθύνη φέρουν για την ολοκλήρωση της χρηματικής συναλλαγής, μεταξύ χρήστη και Πιστωτικού Ιδρύματος ή Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.
Στην όλη διαδικασία συναλλαγής, η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν έχει καμία συμμετοχή και δεν έχει καμία πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία και δεδομένα, που αφορούν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Ο αγοραστής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας. Η Εταιρεία απλά συναινεί προς την Τράπεζα ως προς την αξία της συναλλαγής και μόνο. Σε περιπτώσεις που ο αγοραστής που πραγματοποιεί τη συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΔ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων.
7. Όροι Αγοράς Εισιτηρίων
Οι παρόντες Όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίου από την παρούσα Ιστοσελίδα του ΧΚΠ. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (καθημερινά 8.30 π.μ. – 15.30) στο τηλέφωνο : 22340 22700 ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της Ιστοσελίδας μας στην ενότητα «Επικοινωνία».
Κάθε αγορά εισιτηρίου αποτελεί την άδεια για την είσοδό σας, την επιλεγμένη υπηρεσία χιονοδρομίας ή απλής επίσκεψης και εν γένει την χρήση των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ. Οι τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα, αναλόγως τύπου εισιτηρίου και παρεχόμενης υπηρεσίας, αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για την συγκεκριμένη κατηγορία εισιτηρίου και υπηρεσίας, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών, καθώς και την προμήθεια Τραπέζης ή Πιστωτικού Ιδρύματος.
Ειδικώς, τα εισιτήρια για υπηρεσίες χιονοδρομίας, βάσει των κείμενων διατάξεων περί την νόμιμη λειτουργία Χιονοδρομικών Κέντρων, πρέπει να είναι προσωπικά.
Για τον λόγο αυτό, όπως και για τους λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και εν γένει ασφάλειας, κατά την αγορά των εισιτηρίων, μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής, παρακαλούμε όπως ανεβάσετε [ upload] αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή εν ισχύ Διαβατηρίου ή Διπλώματος Άδειας Οδήγησης .
Για ανήλικους κάτω των 15 ετών, η αγορά εισιτηρίου είναι επιτρεπτή μόνον μέσω ενήλικα γονέα ή έχοντα την επιμέλεια ή εξουσιοδοτημένο συνοδό γκρουπ ανηλίκων (σχολεία, αθλητικοί όμιλοι κ.ο.κ.). Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ταυτοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών.
Το αντίστοιχο αποδεικτικό ταυτοποίησης έγγραφο πρέπει να το έχετε μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στο ΧΚΠ και να το επιδεικνύετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί .
Σε περιπτώσεις αγοράς ειδικού τύπου εκπτωτικού εισιτηρίου (τις προβλεπόμενες ημέρες της εβδομάδος) και πληρωμής αντίστοιχου μειωμένου αντιτίμου, για την είσοδό σας στο ΧΚΠ ή και για τη πρόσβαση στις υπηρεσίες χιονοδρομίας είναι απαραίτητη η επίδειξη των σχετικών δικαιολογητικών, ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο εισιτηρίου (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για την έκδοση εισιτηρίου τύπου « Family Plus» και εν ισχύ φοιτητικής ταυτότητας, για έκδοση μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου.
Τα ως άνω αποδεικτικά θα πρέπει, ως ανωτέρω, να έχουν ανεβασθεί [ upload], μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατά την έκδοση των συγκεκριμένων εκπτωτικών εισιτηρίων.
Ειδικώς για εκπτωτικά εισιτήρια Α.Μ.Ε.Α η είσοδος στο ΧΚΠ θα γίνεται μόνον με απλή επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού σε ειδικώς προοριζόμενα σημεία ελέγχου .
Όλα τα αποδεικτικά για την έκδοση εκπτωτικού εισιτηρίου οιασδήποτε κατηγορίας (όπως και τα περί ταυτοποίησης), πρέπει να τα έχετε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στο ΧΚΠ και να τα επιδεικνύετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί .
Η ΕΤΑΔ Α.Ε. υπό την ιδιότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέσα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679, του Ν. 4624/2019 και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας και οδηγιών της ΑΠΔΠΧ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Δήλωση Απορρήτου, η οποία σας γνωστοποιείται κατά την είσοδο σας στην παρούσα Ιστοσελίδα.
Με την είσοδό σας στο ΧΚΠ αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό Λειτουργίας του, οι επιμέρους όροι του οποίου αναγράφονται σε ειδικές Πινακίδες σε εμφανή σημεία.
Ειδική επισήμανση μεγίστου επιτρεπτού αριθμού προσερχομένων :
Το ΧΚΠ και η ΕΤΑΔ Α.Ε. εφαρμόζουν, για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες των αρμόδιων δημοσίων Αρχών για τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό προσερχομένων (χιονοδρόμων και επισκεπτών), ανεξαρτήτως είδους εισιτηρίου και παρεχόμενων υπηρεσιών.
Βάσει ηλεκτρονικής εφαρμογής δύναται να γίνεται έλεγχος του ημερήσιου αριθμού εισιτηρίων (ανεξαρτήτως χιονοδρομίας ή επίσκεψης), που έχουν αγορασθεί ηλεκτρονικά για την συγκεκριμένη ημέρα, ούτως ώστε ο αριθμός προσερχομένων στο ΧΚΠ να συνάδει με τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό, σύμφωνα και με τις οδηγίες των αρμοδίων Αρχών, στο πλαίσιο προστασίας κατά της διάδοσης του covid-19.
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες δεσμεύσεις και μέτρα, κατά την επιλογή ημερομηνίας προσέλευσης και αριθμού εισιτηρίων, που επιθυμείτε να αγοράσετε, θα εμφανίζεται κατά πόσο υπάρχει διαθεσιμότητα. Παρακαλούμε για την κατανόηση όλων, στις περιπτώσεις υπέρβασης του μεγίστου επιτρεπτού αριθμού επισκεπτών, κατά την ημερομηνία που επιθυμείτε, εξ ου και προτείνουμε την εκ μέρους σας έγκαιρη αγορά εισιτηρίων.
8. Τρόποι Πληρωμής
Η πληρωμή για τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας του ΧΚΠ / ΕΤΑΔ Α.Ε. γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την αντίστοιχη αγορά του εισιτηρίου και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών και τα μέτρα ασφάλειας του εκάστοτε παρόχου διατραπεζικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. Το ΧΚΠ / ΕΤΑΔ ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των τιμών. Κάθε μεταβολή θα αναρτάται έγκαιρα στην ιστοσελίδα του ΧΚΠ / ΕΤΑΔ ΑΕ.
9. Επιβεβαίωση Κράτησης
Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης και αγοράς μέσω της Ιστοσελίδας, μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας, ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, η ΕΤΑΔ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας, δεδομένου ότι η συναλλαγή σας διενεργείται με την Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα.
10. Έκδοση Εισιτηρίων
Η έκδοση του αγορασμένου ηλεκτρονικού εισιτηρίου γίνεται με την εκτύπωσή του ή διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, για να είναι δυνατή η επίδειξη του κατά την προσέλευσή σας στο ΧΚΠ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποσταλεί το ως άνω Παραστατικό είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής από την Τράπεζα ή το Πιστωτικό Ίδρυμα.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε το email επιβεβαίωσης με το ηλεκτρονικό παραστατικό, παρακαλώ ελέγξτε τον φάκελο « Ανεπιθύμητα» ("Spam" ή "Bulk"). Εάν έχετε λάβει το μήνυμα σε αυτό τον φάκελο αντί για τον φάκελο «Εισερχόμενα» ("Inbox"), επιλέξτε το και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Μη Ανεπιθύμητο» ("Not Spam") για τη δυνατότητα μελλοντικής λήψης αντίστοιχων μηνυμάτων στα «Εισερχόμενα».
Κατά την προσέλευση σας στο ΧΚΠ είναι απαραίτητη η προηγούμενη επίδειξη της ηλεκτρονικής απόδειξης αγοράς εισιτηρίου στα Ταμεία του ΧΚΠ, από τα οποία θα προμηθευθείτε, άνευ λοιπών διατυπώσεων και καθυστερήσεων, τις ειδικές κάρτες εισόδου στις πύλες χιονοδρομίας, με ενσωματωμένα τα πλήρη στοιχεία σας και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, σε περιπτώσεις μειωμένων εισιτηρίων.
Συγκεκριμένα, οι μη κάτοχοι καρτών χιονοδρομίας οφείλουν να επιδεικνύουν την ηλεκτρονική απόδειξη αγοράς εισιτηρίου στα φυσικά Ταμεία του ΧΚΠ, προκειμένου να προμηθευτούν την αναγκαία κάρτα εισόδου, έναντι άπαξ και μη επιστρεπτέου αντιτίμου 2,5 Ευρώ. Κατά τις επόμενες επισκέψεις στο ΧΚΠ για χιονοδρομία δεν θα απαιτείται η εκ νέου προμήθεια κάρτας χιονοδρομίας, η δε επαναφόρτισή της θα διενεργείται δια της ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου.
Και για τους κατόχους καρτών χιονοδρομίας από προηγούμενες χιονοδρομικές περιόδους, η διέλευση από τα Ταμεία δεν θα είναι απαραίτητη, αφού η σχετική διαδικασία αγοράς δύναται να έχει ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά.
11. Πολιτική Ακυρώσεων Εισιτηρίων
Πριν την ηλεκτρονική αγορά του εισιτηρίου της επιλογής σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό τύπο εισιτηρίου και την σωστή ημερομηνία επίσκεψης. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η ακύρωση και επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή της επιλογής σας ηλεκτρονικά .
Ειδικώς και μόνον για τις περιπτώσεις έκτακτης και μακροχρόνιας αναστολής λειτουργίας του ΧΚΠ για σοβαρούς λόγους, όπως μέτρα της Πολιτείας επιβαλλόμενα κατά της διάδοσης του covid-19, ή ειδικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που εμποδίζουν την ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του ΧΚΠ, η ΕΤΑΔ στο πλαίσιο κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης δύναται να ανακοινώνει τη δυνατότητα χρήσης των εκδοθέντων εισιτηρίων σε άλλη ημερομηνία της ίδιας χιονοδρομικής σαιζόν, κατά τη διακριτική ευχέρεια και επιλογή του πελάτη. Οι επιμέρους όροι θα περιλαμβάνονται στις ειδικές προς τούτο Ανακοινώσεις και σε κάθε περίπτωση η χρονική μεταφορά εκδοθέντος εισιτηρίου θα αφορά το/την ίδιο/α πρόσωπο /οικογένεια, τον ίδιο τύπο εισιτηρίου (χιονοδρόμου/επισκέπτη) και την ίδια κατηγορία εισιτηρίου (κανονικό/εκπτωτικό).
Ρητώς διευκρινίζεται ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε. σε ουδεμία περίπτωση θα επιστρέφει το αντίτιμο εκδοθέντων εισιτηρίων.
Οι επισκέπτες του ΧΚΠ αναγνωρίζουν ότι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εμφανιζόμενες σε ορεινές περιοχές, δεν αποτελούν « έκτακτη περίσταση» ή « ανωτέρα βία». Κατ’ επέκταση, οι κάτοχοι εκδοθέντων ηλεκτρονικών εισιτηρίων αποδέχονται ως εύλογη και πιθανή την αναστολή λειτουργίας του ΧΚΠ για κάποιες ώρες ή και καθ’ όλη την ημέρα, για λόγους δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ασφαλούς λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων. Εκ του λόγου αυτού, οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται πριν την μετακίνηση τους από την επίσημη ιστοσελίδα του ΧΚΠ .
Το ΧΚΠ / ΕΤΑΔ Α.Ε ουδεμία ευθύνη φέρουν για εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, ομοίως και σε περίπτωση προσκόμισης εκτυπωμένων εισιτηρίων από μη νόμιμο κομιστή.
12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα – Τελικές διατάξεις
Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή Όρου από την ΕΤΑΔ Α.Ε. που απορρέει από τους παρόντες Όρους δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Επικοινωνία
Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας, οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, Τηλ. Επικοινωνίας: +30 22340 22700